• <nav id="4kaes"></nav>
 • <nav id="4kaes"></nav>
 •  
  QQ-Online
  2016 Ninh Ba ch?y nhanh máy móc thi?t b? c?ng ty TNHH 中文版  ENGLISH  Ti?ng Vi?t

  Gi?i thi?u s?n ph?m

   • SHJ-50 Twin screw granulation unit
   • SHJ-60 Twin screw granulation unit
   • SHJ-65 Twin screw granulation unit
   • SHJ-75 Twin screw granulation unit
   • SHJ-95 Twin screw granulation unit
   • TSE-60 Engineering material plastic granulation unit
   • TSE-95 Twin screw granulation unit
   • SHJ-65-150 Double order
   • SHJ-75-180 Double order
   • TSH-75 High torque double screw
   • TSH-65 High torque double screw
   • TSE-50B twin screw extruder
   • TSE-35 The water stays granulator
   • TSE-50 The water stays granulator
   • SHJ-35 Twin screw granulation unit

   Công ty TNHH Thi?t b? máy móc nhanh Ninh Ba Runde
   ?ay là m?t c?ng ty c?ng ngh? cao ???c thành l?p b?i m?t nhóm các ??i m?nh ?? phát tri?n, s?n xu?t, bán và ph?c v? trong ngành c?ng nghi?p máy ?ùn trong nhi?u n?m. Hi?n t?i, c?ng ty ch? y?u tham gia vào vi?c s?n xu?t các thi?t b? hoàn ch?nh và các quy trình liên quan d?a trên các máy ?ùn tr?n tr?c vít ??n và ??i hi?u qu? cao, cho ??n khi d? án chìa khóa trao tay. Theo h? th?ng v?t li?u và quy trình, vi?c t?i ?u hóa thi?t k? c?u trúc c?a thi?t b? ghép, tích h?p c? ?i?n và quy trình, là hi?u su?t t?p trung c?a nhi?u n?m tích l?y kinh nghi?m và c?ng ngh? toàn di?n c?a chúng t?i. Ph?m vi s?n ph?m bao g?m máy ?ùn tr?c vít ??n, tr?n và tr?n, b? ph?n h?n h?p tr?c vít ??i ??ng tr?c và thi?t b? ph? tr?. Ngày nay, v?i s? phát tri?n nhanh chóng c?a c?ng ngh?, ngành c?ng nghi?p nh?a và cao su ngày càng tr? nên quan tr?ng ??i v?i cu?c s?ng c?a chúng ta, b?o v? cu?c s?ng c?a chúng ta, c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng và c?i thi?n m?i tr??ng. H?u nh? m?i ngày, th?ng qua nghiên c?u, phát tri?n và c?i ti?n, ph?m vi ?ng d?ng cho các v?t li?u c?i ti?n ?? tr? nên r?ng h?n, cung c?p ngày càng nhi?u s?n ph?m cu?i cùng sáng t?o. Trong b?i c?nh này, ngành c?ng nghi?p nh?a và cao su c?n m?t ??i tác có nhi?u kinh nghi?m và ti?n b?. Máy móc chuy?n ??ng nhanh là m?t ??i tác ?? c?i thi?n thi?t b? ch?t l??ng. H?y tin vào chính mình, ch?n chúng t?i là l?a ch?n sáng su?t c?a b?n, tin vào chúng t?i, d?ch v? ch?t l??ng là m?t cam k?t v?nh c?u.


   Tìm hi?u thêm

    

   Trung tam tin

   B?n quy?n ? 2016 Ninh Ba ch?y nhanh máy móc thi?t b? c?ng ty TNHH
   大香伊蕉在人线国产观看下载,日韩国产一中文字目,五月丁香花六月花卡,亚洲欧美日韩国...,影音先锋人妻资源站点,亚洲综合网曝日韩,日本一二三区不卡可以下载